พืชเศรษฐกิจ-พืชพลังงาน

“กัญชา” ยังมีสารพิษตกค้าง…ประเทศเรามี!!!

ปี ๆ หนึ่ง คนเสียชีวิตจากพิษของสุราและบุหรี่เยอะแยะมากมาย แต่ไม่เข้าใจว่า สินค้าในหมวดนี้จึงยังคงถูกกฎหมาย แต่กัญชาและกระท่อม ซึ่งเป็นพืชที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเรามาช้านาน จึงผิดกฎหมาย โดยที่จริงแล้วมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ในการรักษาโรคต่าง ๆ เยอะแยะมากมาย ทั้งโรคมะเร็ง โรคซึมเศร้า โรคเบื่ออาหาร ฯลฯ และที่สำคัญช่วยให้เกษตรกรชาวไร่ชาวนามีแรงกำลังวังชาในการขุดดิน ทำไร่ ไถนา ซึ่งเหมาะสมกับวิถีของเกษตรกรไทยอย่างมากถ้าสามารถออกกฎระเบียบให้สอดคล้องเหมาะสม

เมื่อวานนี้มีข่าวจากหลากหลายสื่อทั้งทีวี หนังสือพิมพ์และอินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับการพบสารเคมีตกค้างในกัญชา เพื่อจะพัฒนาเอาไปทำสารสกัดหยดใต้ลิ้นของผู้ป่วย แต่กลับพบว่ามีสารเคมีกำจัดศัตรูพืช คือ คลอร์ไพริฟอส และ ไซเปอร์เมทริน เกินปริมาณที่กำหนด จึงยังไม่สามารถนำกัญชาที่เป็นของกลางนำมาใช้ในการสกัดเป็นยาได้

 

 

“กัญชา” นี้จัดว่าเป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้า สามารถขึ้นได้ง่ายในเขตร้อน ลำต้นสูงประมาณ 2-4 ฟุต ลักษณะใบจะแยกออกเป็นแฉกประมาณ 5-8 แฉก คล้ายใบมันสำปะหลังที่ขอบใบทุกใบจะมีรอยหยักอยู่เป็นระยะ ๆ ออกดอกเป็นช่อเล็ก ๆ ตามง่ามของกิ่งและก้านใบ

“กัญชา”  นี้ในปัจจุบันยังคงถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษ มีสารที่ออกฤทธิ์หลายอย่างต่อระบบประสาทส่วนกลาง คือ ทั้งกระตุ้นประสาท กดและหลอนประสาท สารออกฤทธิ์ที่อยู่ในกัญชามีหลายชนิด แต่สารที่สำคัญที่สุดที่มีฤทธิ์ต่อสมองและทำให้ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจเปลี่ยนแปลงไป คือ เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol) หรือ THC ที่มีอยู่มากในส่วนของยอดช่อดอกกัญชา

นี่ขนาด “กัญชา” ซึ่งในขณะนี้ยังเป็นพืชที่ต้องหลบ ๆ ซ่อน ๆ ในการปลูกและผลิต ยังมีสารตกค้างมากมายขนาดนี้  ลองย้อนนึกไปถึงกระบวนการผลิต พืชผักผลไม้ทั่ว ๆ ไป จะเหลืออะไร นับว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจเป็นอย่างยิ่ง ถึงวิถีการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย ที่ยังคงปล่อยปละละเลยให้มีการนำเข้าสารเคมีภาคการเกษตรมากมายถึงเกือบแสนล้านบาท (ข้อมูล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) สารเคมีที่เกษตรกรนำไปอาบชโลมพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่ตามป่าเขาลำเนาไพร โดยเฉพาะป่าต้นน้ำก็จะส่งผลทำให้สิ่งแวดล้อมใกล้เคียงปนเปื้อนสารพิษเหล่านี้ โดยเฉพาะน้ำตามห้วย หนอง คลอง บึงและเขื่อนต่าง ๆ หลังจากฝนตกชะล้างเอาสารเหล่านี้ไหลลงมา ทำให้แหล่งน้ำอุปโภคบริโภคปนเปื้อนสารเหล่านี้จนถึงขั้นนำมาผลิตน้ำประปาก็ยังพบสารตกค้าง ทั้งประชาชนคนทั่วไป ลูกเล็กเด็กแดงพลอยได้รับสารพิษเหล่านี้ทำให้เสี่ยงต่อโรคพาร์กิมสัน โรคสมองเสื่อมและมะเร็ง (ข้อมูล คณะสาธารณสุขศสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแมสซาซูเซตส์โลเวลล์ ประเทศอเมริกา)

 

 

บ้านนอก  คอกนา

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com