สารพันเห็ด, เห็ดมัยคอร์รัยซ่า

กลไกการที่เห็ดรามัยคอร์ไรห์ซ่าเพิ่มผลผลิตทุ่งหญ้า

NULL

          ประเทศไทยกำลังขยายจำนวนผู้เลี้ยงโคอีกหนึ่งล้านครอบครัว ในไม่ช้าประชากรโคก็จะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1-2 ล้านตัวอย่างแน่นอน ผู้เข้าโครงการควรพิจารณาหญ้าอาหารสัตว์ในด้านการเพิ่มผลผลิตให้พอกับจำนวนโคทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ หากตรวจเอกสารจากทั่วโลกพบว่ามีการใช้หญ้าพันธุ์ดี ใช้พืชถั่วปลูกแซมหรือหว่านปนในแปลงหญ้าเพื่อการเพิ่มโปรตีนทุ่งหญ้า มีการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ มีระบบการให้น้ำที่เหมาะสม มีการใช้เห็ดรามัยคอร์ไรห์ซ่าช่วยทั้งการเจริญและทนแล้งแก่ต้นหญ้า

fiogf49gjkf0d

          มัยคอร์ไรห์ซ่าเป็นเห็ดราที่อยู่อาศัยร่วมกับรากพืชแบบพึ่งพากันและได้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน เส้นใยของเห็ดราเจริญแทรกเข้าในรากบางส่วนอยู่ตามผิวราก บางส่วนเจริญออกมาในดินรอบ ๆ ราก เส้นใยของมัยคอร์ไรห์ซ่าได้รับอาหารส่วนหนึ่งจากของเหลวที่รากพืชขับออกมานอกราก แต่ส่วนใหญ่เห็ดราปล่อยน้ำย่อยออกมานอกเส้นใยแล้วย่อยสารอินทรีย์แลอินทรียวัตถุให้สลายตัวเป็นโครงสร้างเล็กลงจนรากพืชสามารถดูดไปใช้ได้ น้ำย่อยบางส่วนเปลี่ยนรูปธาตุฟอสฟอรัสจากที่ไม่สะลายให้อยู่ในรูปที่ละลายและพืชดูดขึ้นไปใช้ได้ ซึ่งแร่ธาตุปลีกย่อยหลายชนิดก็เช่นกัน ดังนั้นพืชได้รับปุ๋ยและอาหารจากมัยคอร์ไรซ่าจึงเจริญดีกว่าปกติ


          การที่เห็ดรามัยคอร์ไรห์ซ่าประจำอยู่ที่ราก ทำให้กีดกันเชื้อราอื่นที่ปกติเป็นเชื้อโรคพืช มิให้เข้าทำลายรากและโคนต้น เส้นใยเห็ดราที่รากยังช่วยซึมซับไอน้ำจากใต้ดินมาใช้ได้ ปกติทุ่งหญ้าที่ใส่เชื้อเห็ดราไมคอร์ไรห์ซ่าจะให้ผลผลิตเพิ่มประมาณ 30% สนใจขอเอกสารได้ที่ชมรมฯ.


ที่มา : ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ. นสพ. เดลินิวส์ ฉบับที่ 20,571 วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 หน้า 12.