กล้วยไม้, ไม้ดอก-ไม้ประดับ

กรมส่งเสริมฯเร่งมือ พัฒนาไทยศูนย์กลาง ตลาดส่งออกกล้วยไม้ ตั้งเป้าขายปีละหมื่นล.

 นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ เป็นหน่วยงานหนักในการดำเนินโครงการผลักดันการส่งออกกล้วยไม้ โดยมีเป้าหมายให้ได้ปีละ 10,000 ล้านบาท รวมทั้งให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตกล้วยไม้เขตร้อนของโลก โดยจะเน้นการพัฒนา 3 ด้าน คือ

fiogf49gjkf0d

 


 


 1.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มีการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อเข้าสู่ระบบ GAP กล้วยไม้ โดยจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการจัดการคุณภาพแก่เกษตรกร จัดประชุมเชื่อมโยงการผลิตการตลาดกล้วยไม้สำหรับเกษตรกร และอยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อจดทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ทั่วประเทศซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรในการวางแผนการผลิต


 


 2.ด้านการขยายตลาดต่างประเทศ มีการนำเกษตรกรและผู้ส่งออกกล้วยไม้ไปร่วมงานแสดงสินค้ากล้วยไม้และเจรจาธุรกิจในต่างประเทศ 2 งาน คือ งาน Taipei International Flower Exhibition ประเทศไต้หวัน งาน (TPIE: Tropical Plant Industry Exhibition) และ WOC: World Orchid Conference ประเทศสหรัฐอเมริกา นำผู้นำเข้ากล้วยไม้จากต่างประเทศมาเจรจาธุรกิจและดูงานในประเทศไทย


 


 3.ด้านการปรับระบบบริหารจัดการกล้วยไม้ อยู่ระหว่างการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.สมุทรสาคร เป็นศูนย์กล้วยไม้แห่งชาติและเตรียมการจัดทำเครือข่ายข้อมูลกล้วยไม้ หรือ Orchid Net เป็นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลกล้วยไม้ที่สมบูรณ์แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ผู้ประกอบการกล้วยไม้ ข้อมูลเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับเกษตรกรข้อมูลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ การวิเคราะห์สถานการณ์การผลิต การตลาดกล้วยไม้ที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้ 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่ 17 กรกฎาคม 2551


http://www.naewna.com/news.asp?ID=113749