ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตรติวเข้มเจ้าหน้าที่สานต่องานประกันภัย

fiogf49gjkf0d

จากการที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)และ
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร
กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดกิจกรรมการสัมมนา
ส่งเสริมความรู้และสิทธิประโยช์ด้านการประกันภัยแก่เจ้าหน้าที่ ขึ้น ณ
กรมส่งเสริมการเกษตร

fiogf49gjkf0d

นายอนันต์ ลิลา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ในปัจจุบัน
กรณีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประสบภัยธรรมชาติ
รัฐช่วยเหลือเฉพาะค่าเมล็ดพันธุ์และปัจจัยการผลิตบางส่วนในวงเงิน 606 บาทต่อไร่
เกษตรกรอาจจะไม่เพียงพอในการไปลงทุนการผลิตใหม่
แต่ตามโครงการที่รัฐบาลได้อนุมัติในการประกันภัยพืชผล หากเกษตรกรมีการซื้อประกันภัย
ไร่ละ 120 บาท โดยรัฐสมทบค่าเบี้ยประกันให้ 60 บาท
เกษตรกรจะได้รับค่าสินไหมเพิ่มขึ้นไร่ละ 1,400 บาท รวมกับที่รัฐช่วยเหลืออยู่เดิม
606 บาทต่อไร่ เป็น 2,006 บาทต่อไร่ 
ซึ่งจะเพียงพอในการไปลงทุนการผลิตในครั้งต่อไปได้
   

ในส่วนการดำเนินงานถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรนั้น คปภ. จังหวัดประสานงานกับ
สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการให้ความรู้แก่เกษตรกรทั่วประเทศต่อไป.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันที่  26 กรกฎาคม 2554

http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryID=339&contentID=153089