การเกษตร, ข่าวเกษตร

กรมปศุสัตว์ไถ่ชีวิต‘โค-กระบือ’ ถวายในหลวงครองราชย์ครบ70ปี

fiogf49gjkf0d

พล.อ.ประวิตร
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า
เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70
ปี 9 มิถุนายน 2559และโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ทรงมีพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สถาบันพระปกเกล้า
และวัดราชาธิวาส ได้จัดโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้ รวม 79 ตัว เป็น โคเพศเมีย68 ตัว และกระบือเพศเมีย
11 ตัว ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ
ต่อเนื่องมีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่ 9 มิถุนายน – 5 ธันวาคม 2559
โดยมีเป้าหมายไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 26 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 79 ตัว
(จัดพิธีทุกวันจันทร์ ณ วัดราชาธิวาส) รวม 2,045 ตัว ซึ่งเป็นการสนองพระราชดำริ
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
ในการช่วยเหลือเกษตรกรได้มีโอกาสเป็นเจ้าของโค-กระบือ
ไว้ใช้แรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานโครงการที่มีคุณประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ปวงชนชาวไทย
และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ ให้เกิดความรัก
สามัคคี และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์
อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์
ได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการและรับบริจาคเพื่อร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งได้จัดหาโค-กระบือที่มีคุณลักษณะที่ดี มีความสมบูรณ์พันธุ์
เพื่อนำไปสนับสนุนเกษตรกรตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ซึ่งเป็นการสนองพระราชดำริ และเป็นโอกาสดีที่ประชาชนทุกภาคส่วน
จะได้แสดงความจงรักภักดีรวมทั้งเกษตรกรที่ได้รับโค-กระบือจากการไถ่ชีวิต
จะได้รับมอบกรรมสิทธิ์เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาของโครงการ
ทำให้มีชีวิตและโอกาสที่ดีขึ้นในการประกอบอาชีพทางการเกษตร เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน
มีความรักสมัครสมานสามัคคี ที่สำคัญเกิดความปีติ
อิ่มใจในบุญกุศลที่ได้ร่วมกันไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
สำหรับโค-กระบือ 79 ตัว ที่ได้รับมอบครั้งนี้ กรมปศุสัตว์
จะนำไปมอบให้เกษตรกรในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ตามหลักเกณฑ์ของโครงการต่อไป

ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่13/6/2559

เวปที่มา http://www.naewna.com/local/220329