การเกษตร, ข่าวเกษตร

กรมข้าวจัด‘ฟิลด์เดย์’อุ้มชาวนา เติมองค์ความรู้-เตรียมพร้อมเข้าฤดูกาลผลิตใหม่

fiogf49gjkf0d

นายอนันต์
สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า
รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญยิ่งกับการดูแลพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะพี่น้องชาวนา
จึงมอบนโยบายให้กรมการข้าวเป็นหน่วยงานหลักดูแลงานด้านข้าว
ภายใต้การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนการผลิตข้าวและการตลาดข้าว
ซึ่งในปีการเพาะปลูก
2559/60กระทรวงเกษตรฯ
ประกาศพื้นที่ส่งเสริมการปลูกข้าวรอบที่
1 จำนวน 54.80 ล้านไร่และเริ่มฤดูฝนนับตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรฯ
ตระหนักดีถึงการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรสู่ฤดูกาลผลิตข้าว
จึงได้สร้างกลไกการถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นสู่เกษตรกร
ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ซึ่งหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของพี่น้องเกษตรกร
ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้ง
882 แห่งทั่วประเทศ
และปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสินค้าหลักในพื้นที่และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
รวมทั้งประยุกต์องค์ความรู้ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ
อย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

ช่วงเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่
นับเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นโอกาสดีที่กระทรวงเกษตรฯจะช่วยพี่น้องเกษตรกร
ให้สามารถพลิกฟื้นจากสถานการณ์ภัยแล้งที่ผ่านมาสู่การทำการเกษตรอย่างอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง
จึงมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือ ฟิลด์เดย์ (
Field Day) และบริการการเกษตรขึ้นที่จังหวัดสระบุรี
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกรก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
ปี
2559 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เกษตรกรจะสามารถนำองค์กรความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ในไร่นาสวนของตนเอง
และทำให้การผลิตในฤดูกาลใหม่นี้เป็นการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสร้างผลตอบแทนให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญ
ผมหวังว่าพี่น้องเกษตรกรจะได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่
มายึดถือปฏิบัติและขยายผลซึ่งจะทำให้เกษตรกร มีความเข้มแข็ง
และพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว
อธิบดีกรมการข้าวกล่าว

ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่15/6/2559

เวปที่มาhttp://www.naewna.com/local/220652