นิดหนึ่งนี้อุทิศแด่ชาวนา     ผู้ต่ำต้อยน้อยหน้าเหลือแสน    ลำบากยากจนข้นแค้น   ไป่แม้นชาวฟ้ามหานคร   โดย. อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ
26 กันยายน 2560


ยินดีต้อนรับ  Guest
ชื่อสมาชิก:
รหัสผ่าน:
     
จำนวนสมาชิก : (8166)
สมัครสมาชิก  ลืมรหัสผ่าน
          Social Network
fan page tawizter youtube
ค้นหา:  
ลิ้งในฐานข้อมูล (22283 )
Skip Navigation Links.

www.dbd.go.thแลกลิ้ง


ติดต่อแลกลิ้งติดต่อกลับ thaigreenagro@gmail.com


www.thaigreenagro.comรายงานพิเศษ : กรมข้าวพร้อมเปิด5หลักสูตร “โรงเรียนข้าวและชาวนา” เจาะกลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจ (อ่าน 602 ครั้ง)
วันที่ : 23 พ.ค. 2556, 8:17:32 น.
หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร กลุ่ม : การเกษตร

fiogf49gjkf0d

โรงเรียนข้าวและชาวนา เกิดจากความมุ่งมั่นของกรมการข้าว ที่จะถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตข้าว ตลอดจนการปลูกฝังทัศนคติที่ดีที่มีต่อข้าวและชาวนาไทย ให้กับทั้งตัวเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำนา ผู้สนใจ ที่สำคัญคือเยาวชนของชาติ ให้ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามเกี่ยวกับข้าว สืบสานภูมิปัญญา รวมถึงการพัฒนาการผลิตข้าวของไทยให้เป็นแหล่งอาหารและความมั่นคงของชาติสืบ ไป

นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า กรมการข้าว มีความตั้งใจที่จะจัดตั้ง โรงเรียนข้าวและชาวนา ขึ้นในบริเวณพื้นที่สถานีทดลองข้าวบางเขนเดิม ที่อยู่ภายในกรมการข้าว ในบริเวณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านข้าวและการพัฒนาชาวนาอย่างครบวงจร ที่เหมาะสำหรับชาวนา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะชาวนารุ่นใหม่ พร้อมกันนี้ ยังมีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ข้าวของไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน

จุดมุ่งหมายสูงสุดคือต้องการให้โรงเรียนข้าวและชาวนา เป็นสิ่งกระตุ้นเตือนให้คนไทยได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของข้าวและชาวนาไทย มีทัศนคติที่ดี มีความหวงแหนต่อข้าว ช่วยปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนให้มีความภาคภูมิใจในข้าวไทย และมีความรักต่ออาชีพการทำนา จะได้ร่วมกัน อนุรักษ์ สืบสานอาชีพของบรรพบุรุษ ตลอดจนเผยแพร่เกียรติภูมิชื่อเสียงข้าวไทยให้กว้างไกลออกไปสู่สากล ภายใต้แนวคิด มุ่งมั่น สืบสาน รักษ์ข้าว รักษ์ไทย ก้าวไกล สู่สากล โดยขณะนี้กรมการข้าว ได้จัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ ในโรงเรียนข้าวและชาวนา ประกอบด้วย 5 กลุ่มหลักสูตร จำนวน 21 หลักสูตรย่อย

fiogf49gjkf0d

ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ในฐานะประธานคณะทำงานเพื่อการจัดการโรงเรียนข้าวและชาวนา กล่าวเพิ่มเติมว่า การกำหนดหลักสูตรในโรงเรียนข้าวและชาวนา จะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องการผลิตข้าว การใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ควบคู่กับการปลูกฝังวัฒนธรรมข้าวให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป สำหรับหลักสูตรแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลักสูตร ซึ่งมีระยะเวลาฝึกอบรมระหว่าง 1-3 วัน ประกอบด้วย

                1.กลุ่มหลักสูตรการวิจัยและพัฒนาข้าว แบ่งเป็น 3 หลักสูตรย่อย คือพันธุ์ข้าวและการผสมพันธุ์ข้าว การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเบื้องต้น การวิจัยและพัฒนาข้าวเบื้องต้น ซึ่งหลักสูตรนี้เหมาะกับชาวนา นักศึกษา นักวิชาการหรือผู้ที่เตรียมตัวเป็นนักวิจัยพัฒนาเรื่องข้าว เพราะจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพันธุ์ข้าว เพื่อยกระดับการผลิตข้าว

                2.กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตข้าว แบ่งเป็น 7 หลักสูตรย่อย ได้แก่ หลักการผลิตข้าวเบื้องต้น เหมาะกับชาวนารุ่นใหม่ นักศึกษาหรือผู้สนใจในอาชีพทำนา การตรวจสุขภาพข้าว เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับชาวนาที่จะได้เรียนรู้หลักการในการวินิจฉัยสุขภาพ ของต้นข้าวว่ามีการเจริญเติบโตที่ดี เป็นปกติหรือไม่ เนื่องด้วยถ้าข้าวมีสุขภาพดี ไม่ขาดธาตุอาหาร ไม่ถูกแมลงหรือศัตรูรบกวน ก็จะให้ผลผลิตและคุณภาพข้าวที่ดี หลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเบื้องต้น และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เป็นหลักสูตรต่อเนื่องกัน ซึ่งจะต้องมีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการศึกษาดูงานจริงในพื้นที่ศูนย์ เมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งมีหน้าที่หลักในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว สำหรับหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้นจะให้ความรู้เกี่ยวกับข้าว อินทรีย์ ความจำเป็น ความสำคัญ และคุณค่าของข้าวอินทรีย์ เพราะปัจจุบันโลกให้ความสำคัญกับเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยด้านอาหาร หลักสูตรการอารักขาข้าว นอกจากมีการเรียนรู้หลักการแล้วจะมีการปฏิบัติจริงในแปลงนา ให้ผู้เข้าอบรมสามารถสำรวจและวิเคราะห์แมลงที่เป็นประโยชน์ และศัตรูข้าวทั้งหลาย หลักสูตรที่เหมาะกับชาวนามากอีกหนึ่งหลักสูตรคือ หลักการลดต้นทุนการผลิตข้าว เนื่องจากถ้าชาวนาสามารถลดต้นทุนการผลิต และยกระดับประสิทธิภาพการผลิตทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นได้ไปในคราวเดียว จะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน โดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 2 ปีข้างหน้า

                3.กลุ่มการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าข้าว แบ่งเป็น 6 หลักสูตรย่อย ได้แก่ การทำน้ำข้าวกล้องงอกและไอศกรีมข้าว การทำชาข้าวเหนียวลืมผัว การทำชาน้ำผึ้งผสมมะนาวจากข้าวเหนียวลืมผัว การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำมันรำข้าว การออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ข้าว การทำกระดาษและสิ่งประดิษฐ์จากฟางข้าว ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับชาวนาในการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตข้าวของ ตนเอง หรือผู้สนใจที่ต้องการนำไปทำเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์จากข้าวหลายชนิดได้รับความนิยมจากผู้บริโภค

                4.กลุ่มการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว แบ่งเป็น 2 หลักสูตรย่อย คือ การพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ต้องการไปเป็นผู้ตรวจสอบระบบการผลิตทั้ง GAP,GMP หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนหลักสูตรมาตรฐานข้าวเบื้องต้นนั้นเหมาะกับชาวนา ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและผู้สนใจทั่วไปเพื่อเรียนรู้ มาตรฐานข้าวของไทยที่มีจำหน่ายในท้องตลาด

ส่วนกลุ่มหลักสูตรที่ 5 เป็นหลักสูตรส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมข้าว มี 3 หลักสูตรย่อย ประกอบด้วยการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ มุ่งเน้นไปที่เยาวชนอายุ 15-25 ปี เช่นหลักสูตรการปลูกข้าวปลูกใจ เด็กไทยรักข้าว เน้นไปที่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 หลักสูตรภูมิปัญญาและพิธีกรรมข้าว เหมาะกับทุกคนที่สนใจ ซึ่งในหลักสูตรนี้มีความตั้งใจที่จะปลูกฝังจิตวิญญาณให้กับเยาวชนและคนไทย ได้ตระหนักรู้ในภูมิปัญญาข้าวไทย ก่อให้เกิดความสนใจในคุณค่าของข้าวและชาวนา จากการได้ทำกิจกรรมตามแนวทางของในหลวง และการเรียนรู้จากประเพณีวัฒนธรรมด้านข้าวที่โรงเรียนข้าวได้จัดเตรียมไว้

โรงเรียนข้าวและชาวนาจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยจะเปิดรับสมัครการเข้าฝึกอบรมเป็นปฐมฤกษ์ในวันที่ 5 มิถุนายน 2556 และเริ่มการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2556 ซึ่งตรงกับการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ (5-7 มิถุนายน 2556) ผู้สนใจสามารถสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมการข้าว โทร.0-2561-5360 หรือที่ http://mail.go.th/RiceCampus_RD

ที่มา : หนังสือพิมพ์ แนวหน้า ฉบับวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

http://www.naewna.com/local/52727

My Great Web page

logoVDO.gif

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษฐานข้อมูลชีวิตและผลงาน ท่านพุทธทาสภิกขุ โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน ตลาดไทย สี่มุมเมือง ฟาร์มเกษตร ดอทคอม ปุ๋ย ปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ  ร้านเกษตรวิรุฬ